Projektová žiadosť Energy Changes v rámci programu Erasmus+ bola schválená

[28.07.2015] Projektová žiadosť Energy Changes s.r.o. v spolupráci s firmou Meridian s.r.o. a partnerskými organizáciami z Nemecka, Dánska, Švédska a Lotyšska, na projekt s názvom „Vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvoj vidieckych oblastí na Slovensku, v Lotyšsku, Nemecku, Švédsku a Dánsku“ v rámci programu ERASMUS+ a kľúčovej akcie “Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov“, bola schálená.

Národná stratégia adaptácie na zmenu klímy pre Namíbiu

[21.07.2015] Energy Changes v spolupráci s Namibia Energy Institute (http://www.polytechnic.edu.na/?q=centres/namibia-energy-institute) vypracovali národnú stratégiu adaptácie na zmenu klímy prostredníctvom obnoviteľných zdrojov energie pre Namíbiu. Stratégia bola pripravená vo forme tzv. Národne Vhodných Mitigačných aktivít (Nationally Appropriate Mitigation Action - NAMA), čo je nový koncept financovania aktivít na redukciu emisií skleníkových plynov, znižovanie dopadov klimatickej zmeny a prispôsobovanie sa na zmenu klímy v rozvojových  krajinách.

Posúdenie energetickej efektívnosti miestnej distribučnej sústavy

[17.07.2015] Energy Changes spracovala posúdenie potenciálu energetickej efektívnosti miestnej distribučnej sústavy objednávateľa - spoločnosti TOPOS Tovarníky a.s. - v zmysle § 31, ods.4, písm b) a c) Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.